Evaluatie onderzoek Gedragswerk

Gedragswerk
Wilhelmina Druckerweg 7
4105 EP Culemborg

Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag
van 16-18 uur
T: 0345 - 524972

info@gedragswerk.nl
'Gedragswerk' wil door het opstellen en uitvoeren van regionale werkagenda's de regio's op een concrete en praktische wijze hulp bieden bij hindernissen die worden ervaren bij het realiseren van effectieve onderwijszorg voor leerlingen met gedragsproblemen.

Geachte mevrouw, heer,

U hebt of had contact met Gedragswerk. Mogelijk langdurig en intensief door de samenwerking met een van de sparring partners van Gedragswerk: Hans den Dulk, Hans Kruijssen, Gerard Bouma, Irene van Rijsewijk, Jaap van Petegem, Janny Lammers, Kees Kuijs, Piet Gorter, Sicco Baas of Bart van Kessel. Of kortstondiger door uw deelname aan een van de workshops van Gedragswerk, of als ontvanger van de brieven met hulpmiddelen. Wij vragen u ons te laten weten hoe u tegen Gedragswerk aan kijkt: Hoe waardeert u Gedragswerk? U kunt uw mening met ons delen door on line zestien vragen te beantwoorden en aan ons toe te sturen.

Met al uw vragen en opmerkingen over dit evaluatie onderzoek kunt u terecht bij Jos van der Horst. Mail (info@gedragswerk.nl) of bel hem (06 55830515).


1.1 Uw contact(en) met Gedragswerk vloeien voort uit uw werkzaamheden in een of meerdere organisaties, instanties of verbanden. Vanuit welk(e) organisatie, instantie, of verband kwam dit contact vooral tot stand?

Basis onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Speciaal Basis Onderwijs
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Praktijkonderwijs
MBO
Regionaal Expertise Centrum
Gemeente (o.a. leerplicht)
Provincie
Bureau Jeugdzorg
Jeugdzorg/AWBZ instellingen
Samenwerkingsverband PO
Samenwerkingsverband VO
RMC regio
Ouder/verzorger
Anders, namelijk


1.2 Deze organisatie, instantie, of dit verband heeft als postcode (van de hoofdvestiging):

Postcode:


2. Vanuit welke functie heeft u vooral contact met Gedragswerk?

Leerkracht
Intern begeleider
Ambulante begeleider
(Leerling)Zorgco÷rdinator
Co÷rdinator
Lid van het bestuur
Bovenschoolse directeur
Schoolleider/directeur
Leerplichtambtenaar
Wethouder
Ouder/verzorger
Anders, namelijk


3: Wat is de aard van uw contact met Gedragswerk
(meerdere antwoorden mogelijk)

Ik ontvang de brieven met hulpmiddelen
Ik voerde een eenmalig (advies)gesprek met een sparring partner van Gedragswerk
Ik nam deel aan een workshop 'er ligt een kind op tafel'
Ik nam deel aan een workshop 'de rugzak ingezet'
Ik nam deel aan een workshop 'hordelopen'
Ik nam deel aan een workshop op maat specifiek voor onze organisatie of regio
Ik was gedurende langere tijd betrokken bij een initiatief waarin een sparring partner van Gedragswerk participeerde.
Anders, namelijk


4. Wie nam het initiatief tot dit contact?

Ikzelf
Een of meerdere collega's in organisatie, instantie of verband waar ik werkzaam ben
Een of meerdere collega's buiten organisatie, instantie of verband waar ik werkzaam ben
Gedragswerk


5. Wat is (naar schatting) het totaal aantal personen dat betrokken is bij ditzelfde initiatief (zowel in uw eigen organisatie, instantie of verband, ßls daar buiten)?

Circa personen


6. Wat is (naar schatting) het aantal personen in uw organisatie, instantie of verband dat betrokken is bij ditzelfde initiatief?

Circa personen


7. In welke sectoren waren de bij dit initiatief betrokken personen werkzaam?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Basis onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Speciaal Basis Onderwijs
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Praktijkonderwijs
MBO
Regionaal Expertise Centrum
Gemeente (o.a. leerplicht)
Provincie
Bureau Jeugdzorg
Jeugdzorg/AWBZ instellingen
Samenwerkingsverband PO
Samenwerkingsverband VO
RMC regio
Ouder/verzorger
Anders, namelijk


8. Welke functies vervulden de bij dit initiatief betrokken personen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Leerkracht
Intern begeleider
Ambulante begeleider
(Leerling)Zorgco÷rdinator
Co÷rdinator
Lid van het bestuur
Bovenschoolse directeur
Schoolleider/directeur
Leerplichtambtenaar
Wethouder
Ouder/verzorger
Anders, namelijk


9. Wat was de concrete aanleiding voor de betrokkenheid van Gedragswerk?10. Welk effect had Gedragswerk op de mate waarin de naar uw mening noodzakelijke samenwerking tot stand is gekomen?

Samenwerking is niet aan de orde(Ga door naar vraag 12)

Sterk positief
Positief
Niet positief / niet negatief
Negatief
Sterk negatief


11. Welk effect had Gedragswerk op onderstaande kenmerken van de naar uw mening noodzakelijke samenwerking?

Sterk
positief
Positief Neutraal Negatief Sterk
negatief
De kwaliteit van de samenwerking
De resultaten van de samenwerking
De actieve deelname van al diegenen die nodig zijn
De moeite die u moet doen om de samenwerking in stand te houden en tot goede resultaten te brengen


12. Welk effect had Gedragswerk op de handelingsverlegenheid van diegenen die bij dit initiatief zijn betrokken?

Handelingsverlegenheid is niet aan de orde

Sterk
positief
Positief Neutraal Negatief Sterk
negatief
Het vergroten van de noodzakelijke kennis
Het versterken of uitbreiden van de noodzakelijke vaardigheden
Het ontwikkelen van de noodzakelijke motivatie


13. In welke mate leverde Gedragswerk een relevante bijdrage aan het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen die op dat moment tussen wal en schip vielen? (dat wil zeggen: zonder deze hulp was het zeker niet of waarschijnlijk niet gelukt om deze leerlingen weer aan boord te helpen).

In het geheel niet
In beperkte mate
In sterke mate


14. Voor hoeveel kinderen werd naar uw mening een oplossing gerealiseerd (mede) door toedoen van Gedragswerk?

kinderen


15. In welke mate zijn de geboekte resultaten naar uw mening tijdelijk of blijvend van aard?

Resultaten ontbreken
Resultaten zijn tijdelijk
Resultaten zijn structureel


16. Beveelt u Gedragswerk aan bij uw collega's?

Ja
Nee
Misschien
Geen mening


Wat ik nog kwijt wil